GBP­/CAD

NASDAQ:GBP­/LSE:CAD NASDAQ
NASDAQ:GBP­/LSE:CAD
GBP­/CAD NASDAQ
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Tổng quan
Ý tưởng

GBP/CAD