NZD­/USD
NASDAQ:NZD­/AMEX:USD NASDAQ

NASDAQ:NZD­/AMEX:USD
NZD­/USD NASDAQ
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
Tổng quan
Ý tưởng

NZD/USD