NAS100USD­/GOLD OANDA:NAS100USD­/TVC:GOLD

OANDA:NAS100USD­/TVC:GOLD OANDA
OANDA:NAS100USD­/TVC:GOLD
NAS100USD­/GOLD OANDA
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày