EUR­/USD TSX:EUR­/AMEX:USD

TSX:EUR­/AMEX:USD TSX
TSX:EUR­/AMEX:USD
EUR­/USD TSX
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

EUR/USD

Giao dịch EUR/USD với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản