BINANCE:1000SHIBUSDT.P   1000SHIB / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
vùng số tròn 0.1$ là cản khá cứng cho kèo tăng SHB, SHB cũng đi xa ngoài band và volume tăng giá đang dần suy giảm. xung lực yếu, dự giá sẽ quay test vùng fibonaci 0.5 tương đương đoạn 0.05xxxx$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.