Điều khoản sử dụng, Chính sách và Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Hành động khẳng định của bạn về việc sử dụng trang web của chúng tôi tại www.tradingview.com (và tất cả các trang web được liên kết với nó) hoặc dịch vụ ("TradingView") biểu thị rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng sau ("Điều khoản sử dụng"). Nếu bạn không đồng ý, không sử dụng TradingView. TradingView là tài sản của TradingView Inc. ("chúng tôi", "chúng ta" hoặc "của chúng tôi").

1. Thay đổi đối với các điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu bạn tiếp tục sử dụng TradingView sau khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng này, tức là bạn đang chấp nhận các điều khoản mới. Bạn sẽ luôn có quyền truy cập vào Điều khoản sử dụng của chúng tôi và sẽ có thể kiểm tra nó bất cứ lúc nào. Bằng cách tải lại trang này, bạn sẽ có phiên bản cập nhật nhất cho người dùng TradingView.

2. Những thay đổi đối với TradingView

Chúng tôi có thể ngừng hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào trên TradingView bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo khả năng tương thích ngược của các dịch vụ và Giao diện lập trình ứng dụng (API) của chúng tôi trong trường hợp này.

3. Sở hữu thông tin; Giấy phép sử dụng TradingView; phân phối lại dữ liệu; sử dụng không nhằm mục đích hiển thị

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích đối với TradingView và tất cả thông tin có sẵn thông qua TradingView hoặc các dịch vụ của chúng tôi, ở tất cả các ngôn ngữ, định dạng và phương tiện trên toàn thế giới, bao gồm tất cả bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản độc quyền của TradingView , các chi nhánh của chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi (như được định nghĩa trong phần 6 (từ chối trách nhiệm về nội dung) bên dưới).

Tất cả các quyền, tiêu đề và mối quan tâm đối với bất kỳ dữ liệu hoặc/và thông tin khác được cung cấp bởi Dữ liệu tương tác (IDCO) và tất cả dữ liệu/thông tin đó được cung cấp bởi Dữ liệu tương tác (IDCO) thông qua TradingView hoặc các dịch vụ của chúng tôi, bằng mọi ngôn ngữ, định dạng và phương tiện truyền thông trên toàn thế giới, bao gồm tất cả bản quyền và thương hiệu trong đó, là tài sản của Dữ liệu tương tác (IDCO), các chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi (nếu có).

Nội dung và dữ liệu thị trường được cung cấp trên nền tảng TradingView, bao gồm nhưng không giới hạn biểu đồ, cảnh báo, webhook và bất kỳ dạng thông tin nào khác, được cấp phép để sử dụng chỉ dùng để hiển thị. Giấy phép này được giới hạn nghiêm ngặt cho các mục đích kinh doanh cá nhân hoặc nội bộ, nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không hiển thị. Cấm sử dụng trong các tình huống bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức giao dịch tự động, tạo đơn hàng tự động, tham khảo giá, xác minh đơn hàng, ra quyết định bằng thuật toán, giao dịch bằng thuật toán, định tuyến đơn hàng thông minh, sử dụng dữ liệu trong các chương trình kiểm soát hoạt động hoặc quản lý rủi ro, hoặc bất kỳ quy trình nào do máy điều khiển không liên quan đến việc hiển thị trực tiếp, con người có thể đọc được dữ liệu đó. Các trường hợp bị cấm cũng bao gồm việc tạo sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên nội dung TradingView, bất kỳ hoạt động xử lý nội dung nào của TradingView hoặc bất kỳ trường hợp sử dụng nào khác làm suy yếu các hạn chế do Nhà cung cấp Dữ liệu áp dụng.

Bất kể những điều đã nói ở trên, người dùng của chúng tôi không chỉ bị cấm trực tiếp sử dụng không hiển thị mà còn cấm phát triển, cung cấp hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm, công cụ hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba được thiết kế để tạo điều kiện hoặc cho phép việc sử dụng không hiển thị nội dung của TradingView và dữ liệu thị trường. Để tránh nghi ngờ, theo đây chúng tôi nghiêm cấm bất kỳ bên thứ ba nào tạo, cung cấp hoặc vận hành bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào:

 1. Sử dụng, tái sử dụng hoặc dựa vào dữ liệu thị trường của TradingView, bao gồm nhưng không giới hạn ở biểu đồ, cảnh báo, webhook và bất kỳ dạng thông tin nào do TradingView cung cấp, cho mọi hình thức giao dịch tự động, ra quyết định theo thuật toán hoặc bất kỳ mục đích không hiển thị nào khác.
 2. Tạo điều kiện, cho phép hoặc khuyến khích người dùng TradingView hoặc bất kỳ bên nào khác tham gia vào các hoạt động vi phạm chính sách này, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo lệnh tự động, tham khảo giá, xác minh đơn hàng, định tuyến đơn hàng thông minh hoặc sử dụng dữ liệu TradingView trong kiểm soát hoạt động, chương trình quản lý rủi ro hoặc bất kỳ quy trình nào do máy điều khiển ngoại trừ màn hình hiển thị trực tiếp mà con người có thể đọc được.
 3. Tuyên bố về khả năng tương thích hoặc quảng cáo việc sử dụng các tính năng của TradingView (chẳng hạn như webhooks) cho các mục đích bị các điều khoản của TradingView cấm rõ ràng, do đó gián tiếp góp phần vi phạm các hạn chế sử dụng của TradingView.

Chính sách này áp dụng như nhau cho tất cả các tổ chức, bất kể là người dùng trực tiếp dịch vụ của TradingView hay nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Việc TradingView cung cấp các tính năng, chẳng hạn như webhooks, chỉ nhằm mục đích sử dụng được phép trong phạm vi hiển thị và mục đích kinh doanh cá nhân hoặc nội bộ, như được xác định ban đầu. Nghiêm cấm mọi cách giải thích, điều chỉnh hoặc khai thác các tính năng này trái với tinh thần hoặc nội dung của chính sách này. Mọi nỗ lực của nhà cung cấp bên thứ ba nhằm khiếu nại việc không sử dụng các dịch vụ của TradingView để bào chữa cho việc tạo điều kiện cho việc sử dụng dữ liệu của TradingView bị cấm đều được tuyên bố là vô hiệu. Các nghĩa vụ và hạn chế trong chính sách này áp dụng như nhau cho người dùng trực tiếp của TradingView và cho bất kỳ tổ chức bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tương tác hoặc sử dụng dữ liệu của TradingView, bất kể họ có tương tác trực tiếp với nền tảng TradingView hay không.

Trừ khi được cho phép rõ ràng, các thỏa thuận của chúng tôi với Nhà cung cấp dữ liệu nghiêm cấm việc cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển giao, bán, cho mượn hoặc phân phối nội dung TradingView, bao gồm cả dữ liệu thị trường, với mọi hình thức chi trả. Ngoài ra, nếu không có đồng ý bằng văn bản của TradingView và Nhà cung cấp Dữ liệu liên quan, bạn không được tạo bản sao của bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có thể được cung cấp, dưới dạng điện tử hoặc hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dịch, dịch ngược, tách rời hoặc tạo ra tác phẩm phái sinh.

Trừ khi được cho phép rõ ràng theo thỏa thuận bổ sung, chúng tôi không cho phép sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc API nào của chúng tôi cho mục đích thương mại. Chúng tôi không bảo đảm và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với các dịch vụ hoặc phần mềm của bên thứ ba. Vui lòng xem mục 21 (phần mềm của bên thứ ba) bên dưới để biết thêm thông tin.

TradingView có quyền thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động cần thiết, bao gồm các biện pháp pháp lý, để đảm bảo tuân thủ các điều khoản này, bảo vệ tài sản trí tuệ và duy trì tính toàn vẹn của các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc tiến hành kiểm tra hoặc điều tra các hành vi vi phạm bị nghi ngờ, cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại bất kỳ bên nào — dù là người dùng hay nhà cung cấp bên thứ ba — bị phát hiện vi phạm các điều khoản này. Hậu quả của những vi phạm đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chặn người dùng hoặc khách truy cập, chấm dứt tài khoản của họ và các hình phạt pháp lý có thể xảy ra. TradingView có thể chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ của mình, tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh và yêu cầu bồi thường thiệt hại để bảo vệ các quyền theo hợp đồng cũng như lợi ích của các nhà cung cấp dữ liệu và cộng đồng người dùng. Những hành động này nhấn mạnh cam kết của TradingView trong việc thực thi chính sách của mình và duy trì môi trường đáng tin cậy của nền tảng.

4. Đóng góp

TradingView cho phép tất cả người dùng của Tradingview.com và tất cả các phiên bản có sẵn khác của trang web sử dụng ảnh chụp nhanh của biểu đồ TradingView trong phân tích, thông cáo báo chí, sách, bài viết, bài đăng trên blog và các ấn phẩm khác, cũng như sử dụng TradingView trong các phiên giáo dục, hiển thị biểu đồ TradingView trong các chương trình phát video, bao gồm tổng quan, tin tức, phân tích và sử dụng hoặc quảng bá các biểu đồ TradingView hoặc bất kỳ sản phẩm nào từ trang web TradingView với điều kiện phải ghi rõ giao diện TradingView vào mọi thời điểm mà các biểu đồ và sản phẩm đó được sử dụng.

Thuộc tính phải bao gồm một tham chiếu đến TradingView, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều được mô tả trong tài liệu này.

Việc sử dụng biểu đồ TradingView trong video hoặc các chương trình khuyến mãi khác không thể thấy thuộc tính TradingView phải bao gồm mô tả về sản phẩm được sử dụng trong đó. Ví dụ: "Nền tảng biểu đồ được sử dụng cho phân tích này được cung cấp bởi TradingView" hoặc đơn giản là "Biểu đồ theo TradingView", kích thước phông chữ không được thấp hơn 10 PT = 13PX = 3,4MM.

Bạn có thể sử dụng nút "Ảnh chụp nhanh" trong thanh công cụ trên cùng của biểu đồ để tạo ngay tệp ảnh của biểu đồ hiện tại. TradingView sẽ tự động chụp nhanh với tất cả các phân bổ bắt buộc và cung cấp một liên kết nơi bạn có thể xem, tải xuống hoặc chia sẻ biểu đồ của mình. Không được phép sử dụng bất kỳ sản phẩm TradingView nào bên ngoài trang web TradingView mà không có sự phân bổ hợp lệ của TradingView. Điều này áp dụng cho bất kỳ công cụ nào (chẳng hạn như tiện ích con) có được trên trang web TradingView và được sử dụng trên các tài nguyên bên ngoài, nơi vẫn áp dụng phân bổ như thiết kế và dự định ban đầu. Người dùng không tuân theo quy tắc phân bổ này có thể bị cấm vĩnh viễn và các hành động pháp lý khác có thể được thực hiện để đảm bảo tuân thủ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, cảnh báo ngừng và hủy bỏ, lệnh tòa, lệnh, tiền phạt, giảm nhẹ thiệt hại, v.v.

5. Các trang web và nhà quảng cáo bên thứ ba

TradingView có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Một số trang web này có thể chứa tài liệu có thể bị phản đối, bất hợp pháp hoặc không chính xác. Bạn đồng ý rằng TradingView sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động giao dịch nào hoặc các hoạt động khác xảy ra trên bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua các liên kết trên TradingView. Chúng tôi cung cấp các liên kết này để thuận tiện hơn, và không xác nhận các nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web đó. Bất kỳ giao dịch nào của bạn với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên TradingView là giữa bạn và nhà quảng cáo và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có đối với một nhà quảng cáo.

Nghiêm cấm việc lôi kéo gạ gẫm trái phép trên TradingView, và điều này có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, các lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với tài khoản bị phát hiện vi phạm, và bất kỳ hành động pháp lý thích hợp và có sẵn nào về tài chính và các thiệt hại khác.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành

Trang web và dịch vụ của Tradingview cũng như tất cả thông tin, nội dung, tài liệu và sản phẩm có trên hoặc được cung cấp cho bạn thông qua trang web và dịch vụ này đều được Tradingview cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Tradingview không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào có sẵn thông qua các dịch vụ của chúng tôi hoặc trên Tradingview là chính xác, đáng tin cậy, hiện hành, đầy đủ hoặc phù hợp với nhu cầu của bạn. Tradingview không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng dịch vụ của bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Bạn đồng ý rằng đôi khi Tradingview có thể xóa dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ theo quy định điều khoản của điều khoản sử dụng này. Tradingview không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị mất mát, hỏng hóc, tấn công, vi rút, can thiệp, hack hoặc xâm nhập bảo mật khác và Tradingview từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến đó. Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng dịch vụ đều được truy cập theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc mất mát do việc tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào như vậy.

Nhiều thông tin khác nhau có sẵn thông qua các dịch vụ của chúng tôi hoặc trên TradingView có thể được TradingView thu thập đặc biệt từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức chuyên nghiệp, chẳng hạn như sàn giao dịch, nhà cung cấp tin tức, nhà cung cấp dữ liệu thị trường và các nhà cung cấp nội dung khác (bao gồm các sàn giao dịch tài chính được thành lập như Sở giao dịch chứng khoán New York, NASDAQ và Chicago Mercantile Exchange), được cho là nguồn thông tin đáng tin cậy (gọi chung là "Nhà cung cấp dữ liệu"). Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau - bao gồm khả năng xảy ra lỗi cố hữu của con người và máy móc - tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, kết quả thu được từ việc sử dụng và trình tự chính xác của thông tin có sẵn thông qua các dịch vụ và trang web của chúng tôi không được TradingView đảm bảo. Tương tự, chúng tôi không bảo đảm và không có nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý đối với các kịch bản, chỉ báo, ý tưởng và nội dung khác của bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ tập lệnh, chỉ báo, ý tưởng và nội dung nào khác của bên thứ ba.

7. Thông báo miễn trừ trách nhiệm về quyết định đầu tư và giao dịch

Quyết định mua, bán, nắm giữ hoặc giao dịch chứng khoán, hàng hóa và các khoản đầu tư khác liên quan đến rủi ro và được thực hiện tốt nhất dựa trên lời khuyên của các chuyên gia tài chính có trình độ. Bất kỳ giao dịch chứng khoán hoặc đầu tư khác đều có rủi ro thua lỗ đáng kể. Việc tiến hành "Giao dịch trong ngày" liên quan đến rủi ro đặc biệt và có thể khiến bạn mất một khoản tiền đáng kể. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn nên tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính có trình độ. Vui lòng xem xét cẩn thận giao dịch đó có phù hợp với bạn và khả năng chịu rủi ro tài chính hay không. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn hoặc bất kỳ ai khác phải gánh chịu do bất kỳ hoạt động giao dịch hoặc đầu tư nào mà bạn hoặc bất kỳ ai khác tham gia dựa trên bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn nhận được thông qua TradingView hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

8. Thông báo miễn trừ trách nhiệm về kết quả thực hiện giả định

Kết quả thực hiện giả định có nhiều hạn chế vốn có, một số được đề cập dưới đây. Không có tuyên bố nào được đưa ra rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thiệt hại tương tự như những gì được thể hiện. Trên thực tế, có những điểm khác biệt rõ rệt giữa kết quả giả định và kết quả thực tế sau đó được thực hiện bởi bất kỳ kế hoạch giao dịch cụ thể nào.

Một trong những hạn chế của các kết quả thực hiện giả định là chúng thường được đưa ra với lợi ích của việc nhận thức muộn nào. Ngoài ra, giao dịch giả định không liên quan đến rủi ro tài chính và không có hồ sơ giao dịch giả định nào có thể hoàn toàn giải thích được tác động của rủi ro tài chính đối với giao dịch thực tế. Chẳng hạn như khả năng chịu được thua lỗ hoặc tuân thủ kế hoạch giao dịch đặc biệt mặc dù các tổn thất giao dịch là những điểm quan trọng, điều này cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch. Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hoặc để thực hiện bất kỳ kế hoạch giao dịch cụ thể mà không thể được tính toán đầy đủ trong khi đưa ra các kết quả thực hiện giả định và tất cả những điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế.

9. Người dùng đã đăng ký

Một số dịch vụ, chẳng hạn như lưu biểu đồ, xuất bản chúng hoặc khả năng nhận xét về biểu đồ đã xuất bản, chỉ dành cho người dùng đã đăng ký của TradingView và yêu cầu bạn đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu để sử dụng chúng. Nếu bạn đăng ký là người dùng ("Người đăng ký") của bất kỳ tính năng nào của TradingView, trong quá trình đăng ký, bạn có thể được nhắc nhấp vào "Đăng ký ngay", "Gửi" hoặc một nút tương tự; việc bạn nhấp vào nút như vậy sẽ tiếp tục xác nhận thỏa thuận của bạn bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản sử dụng này.

Khi xem xét việc bạn sử dụng trang web TradingView, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận dịch vụ TradingView theo luật pháp Hoa Kỳ hoặc khu vực pháp lý hiện hành khác. Bạn cũng đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân bạn như được nhắc bởi mẫu đăng ký của TradingView ("Dữ liệu đăng ký") và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để giữ đúng, chính xác , hiện tại và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc TradingView có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, TradingView có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng dịch vụ TradingView hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong số đó)

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác cần thiết đối với nội dung của bạn. Nếu bạn sử dụng tài liệu của bên thứ ba, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền phân phối tài liệu của bên thứ ba trong nội dung. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi tài liệu có bản quyền, được bảo vệ bởi bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm bằng sáng chế, quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu của các quyền đó hoặc được chủ sở hữu hợp pháp của họ cho phép để gửi vật liệu.

Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn mà không cần thông báo nếu chúng tôi tin rằng bạn đang vi phạm các Điều khoản Sử dụng này một cách hợp lý.

10. Trạng thái người đăng ký không chuyên nghiệp

Là nhà cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực chính thức từ các sàn giao dịch (ví dụ: Nasdaq) cho người dùng cuối, chúng tôi bắt buộc phải xác định trạng thái của bất kỳ Người đăng ký nào. Khi đặt mua gói đăng ký dữ liệu thị trường trên TradingView với tư cách là "Không chuyên nghiệp", bạn xác nhận những điều sau:

 1. Bạn sử dụng dữ liệu thị trường chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, không sử dụng cho doanh nghiệp hoặc bất kỳ thực thể nào khác.
 2. Bạn chưa đăng ký hoặc có đủ điều kiện với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hoặc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
 3. Bạn chưa đăng ký hoặc đủ điều kiện với bất kỳ cơ quan chứng khoán, bất kỳ cơ quan giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào ở bất kỳ quốc gia nào.
 4. Bạn không thực hiện bất kỳ chức năng nào tương tự với những chức năng mà yêu cầu cá nhân phải đăng ký hoặc hội đủ điều kiện với SEC, CFTC, bất kỳ cơ quan chứng khoán nào, bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán, hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào, hoặc bất kỳ thị trường hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai, hoặc hiệp hội hoặc cơ quan quản lý nào.
 5. Bạn không tham gia với tư cách là cố vấn đầu tư (vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong Mục 202 (a) (11) của Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940) hoặc người quản lý tài sản và bạn không tham gia để cung cấp tư vấn đầu tư cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 6. Bạn không đăng ký dịch vụ với tư cách là người ủy thác, nhân viên, đối tác, hoặc đại lý của bất kỳ doanh nghiệp nào hoặc thay mặt cho bất kỳ cá nhân nào khác.
 7. Bạn sử dụng nguồn vốn của riêng bạn, không được cung cấp bởi bất kỳ cá nhân hoặc thực thể khác trong việc tiến hành giao dịch của bạn.
 8. Bạn không tiến hành giao dịch vì lợi ích của một doanh nghiệp, công ty hợp danh, hoặc một thực thể khác.
 9. Bạn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào để chia sẻ lợi nhuận của các hoạt động giao dịch của bạn hoặc nhận bồi thường cho các hoạt động giao dịch của bạn.
 10. Bạn không nhận được không gian văn phòng, thiết bị hoặc các lợi ích khác để đổi lấy việc kinh doanh hoặc làm việc với vai trò là một nhà tư vấn tài chính cho bất kỳ cá nhân, công ty hoặc đơn vị kinh doanh nào.

Nếu chúng tôi hoặc các đối tác trao đổi xác định — dựa trên các nguồn bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web của công ty, địa chỉ email và tên miền, LinkedIn, cơ quan đăng ký quản lý hoặc công ty hoặc phương thức thanh toán của bạn — rằng bạn thực sự đáp ứng các tiêu chí về tình trạng "Chuyên nghiệp" trong hoặc bất kỳ lúc nào sau khi đăng ký TradingView hoặc dữ liệu thị trường từ các sàn giao dịch, bạn sẽ chịu trách nhiệm về chênh lệch giữa tỷ lệ đăng ký "Không chuyên nghiệp" và "Chuyên nghiệp" cho cả dữ liệu gói đăng ký TradingView và dữ liệu thị trường liên quan. Nguyên tắc này áp dụng hồi tố kể từ ngày bạn bắt đầu đăng ký. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền tự động gửi hóa đơn cho bạn về khoản chênh lệch này và tính số tiền liên quan vào phương thức thanh toán trong hồ sơ của bạn.

Công cụ phái sinh độc quyền của chúng tôi sử dụng dữ liệu thị trường thô và thực hiện quy trình phái sinh 2 yếu tố để tạo ra giá hiển thị, sau đó được sử dụng bởi công cụ giá. Dữ liệu thị trường phái sinh được lấy nguồn và cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau và do đó có thể được trộn lẫn với nhau.

Quá trình phái sinh liên quan đến việc thay đổi giá nguyên theo một yếu tố được xác định bởi khối lượng giao dịch trên thị trường cơ bản, một biến ngẫu nhiên và khoản bù tối đa. Giá dữ liệu dẫn xuất chỉ được hiển thị cho các khách hàng không chuyên của chúng tôi, giá dữ liệu dẫn xuất sau đó là giá trị độc quyền của một tổ chức.

Bất kỳ khách hàng nào cũng không thể truy cập dữ liệu thô, dữ liệu cũng không thể được thiết kế ngược theo bất kỳ cách nào. Tất cả các thị trường được thông qua cùng một công cụ phái sinh.

12. Truy cập và bảo mật

Bạn chấp nhận trách nhiệm về tính bảo mật và việc sử dụng bất kỳ tên người dùng và địa chỉ email nào dùng để đăng ký quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động diễn ra bằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. TradingView không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho TradingView về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác và (b) đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên. TradingView không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ.

13. Thanh toán và hủy dịch vụ

 1. Khi đặt hàng mọi gói đăng ký trên www.tradingview.com (bao gồm cả thời gian dùng thử miễn phí), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận Điều khoản sử dụng của chúng tôi và bạn ủy quyền cho TradingView tự động tính phí vào thẻ ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc phương thức thanh toán được hỗ trợ khác theo kỳ thanh toán mà bạn chọn thủ công.
 2. Dịch vụ được thanh toán trước theo tháng hoặc theo năm. Người dùng có thể thử các gói trả phí đã chọn trong 30 ngày miễn phí. Nếu thời gian dùng thử không được hủy trước ngày hết hạn, thời gian dùng thử tự động chuyển sang gói trả phí theo tháng hoặc theo năm, tùy theo lựa chọn của người dùng.
 3. Tất cả thanh toán đều theo định kỳ, có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận được hóa đơn cho đến khi bạn hủy đăng ký. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc hủy đăng ký TradingView một cách hợp lý. Yêu cầu bằng Email hoặc thẻ yêu cầu hỗ trợ hủy đăng ký sẽ không được coi là đã huỷ dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách truy cập phần thanh toán của trang Thiết lập Hồ sơ của bạn.
 4. Nếu bạn hủy dịch vụ trước khi kết thúc kỳ hiện tại mà bạn đã thanh toán, gói đăng ký của bạn vẫn sẽ có hiệu lực cho đến ngày đến hạn tiếp theo. Sau ngày đến hạn, nếu không được thanh toán, gói thanh toán của bạn sẽ bị dừng lại. Nếu gói đăng ký năm không được tự động gia hạn, gói của bạn sẽ tự động chuyển sang gói đăng ký tháng.
 5. Chỉ áp dụng hoàn tiền cho các khoản thanh toán năm nếu đưa ra yêu cầu hoàn tiền trong vòng 14 ngày lịch sau khi thực hiện thanh toán. Để yêu cầu hoàn tiền, bạn cần liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Không hoàn tiền cho lần nâng cấp lên gói đắt hơn hoặc gói tháng, ngay cả khi gói đăng ký bị hủy vào cùng ngày thực hiện thanh toán. Không hoàn tiền cho mọi giao dịch mua thanh toán bằng tiền ảo. Xin lưu ý rằng những người dùng gửi yêu cầu bồi hoàn/tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ không đủ điều kiện hoàn tiền.
 6. Người kiểm duyệt của chúng tôi là đại diện chính thức của TradingView, có quyền cảnh báo hoặc cấm người dùng (kể cả những người có trả phí) khi họ không tuân thủ Quy định chung. Chúng tôi không hoàn tiền trong trường hợp bạn bị cấm xuất bản nội dung và tương tác với người khác vì bạn dùng gói dịch vụ trả phí và tất cả dữ liệu và / hoặc tính năng của nó vẫn hoạt động bình thường trong khi có lệnh cấm.
 7. Các gói đăng ký Essential, Plus và Premium tự động bao gồm dữ liệu thị trường có sẵn mà không tính thêm phí cho mỗi người dùng. Bạn có thể xem thị trường nào có sẵn miễn phí và thị trường nào cần mua riêng trên trang Dữ liệu thị trường. Sau khi hủy, bản dùng thử và các dịch vụ liên quan sẽ dừng ngay lập tức, ngoại trừ mọi gói dữ liệu được mua riêng. Các điều khoản hủy và hoàn tiền tương tự áp dụng cho mua dữ liệu thị trường.
 8. TradingView, Inc. được đăng ký cho mục đích thuế ở Nước Úc, Canada, Colombia, Các quốc gia trong Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Iceland, Liechtenstein, Malaysia, Mexico, New Zealand, Na Uy, Saudi Arabia, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh Quốc, Việt Nam, một số tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ
 9. TradingView, Inc. có thể sử dụng chi nhánh tại địa phương hoặc các thực thể khác để thu hộ các khoản thanh toán ở các khu vực địa lý nhất định. Tuy nhiên, tất cả các khoản thanh toán sẽ được TradingView, Inc. xử lý và quản lý. Dịch vụ sẽ do TradingView, Inc. cung cấp, bất kể thực thể nào thực hiện thu hộ thanh toán.

14. Đăng ký Apple App Store

 1. Các khoản thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản Apple ID của người dùng khi xác nhận mua hàng tuân theo chính sách bảo mật của Apple. Chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với các điều khoản thanh toán và đăng ký trong ứng dụng của Apple. Nếu giao dịch mua được thực hiện từ ứng dụng iOS của chúng tôi, bạn chỉ có thể hoàn lại tiền theo chính sách của App Store.
 2. TradingView cung cấp thời gian dùng thử. Chỉ có thể sử dụng thời gian dùng thử một lần. Việc thanh toán gói đăng ký bắt đầu sau khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí.
 3. Tất cả các loại đăng ký được gia hạn tự động. Bạn có thể hủy tùy chọn gia hạn trong App Store trong vòng ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc ngày thanh toán hiện tại. Việc hủy bỏ có hiệu lực vào cuối thời hạn thanh toán hiện tại. Đồng thời, bạn vẫn có quyền truy cập vào đăng ký từ thời điểm hủy cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện tại.
 4. Tài khoản có thể bị tính phí gia hạn lên đến 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
 5. Đơn giá trên các cửa hàng trên thiết bị di động và trên nền tảng web có thể khác nhau. Các cửa hàng trên thiết bị di động cung cấp các gói đăng ký theo hai chu kỳ thanh toán: hàng năm và hàng tháng.

15. Đăng ký ứng dụng Android

 1. Các giao dịch tài chính cho các đăng ký được thực hiện trong ứng dụng Android của chúng tôi do dịch vụ bên thứ ba (Google Play) xử lý tuân theo điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và bất kỳ điều khoản thanh toán hiện hành nào, cụ thể là phản hồi về việc hoàn lại tiền trên Google Play. TradingView không chịu trách nhiệm về các hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bộ xử lý thanh toán bên thứ ba nào. Chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với các điều khoản thanh toán và đăng ký trong ứng dụng Google Play. Nếu giao dịch mua được thực hiện từ ứng dụng Android của chúng tôi, thì chỉ có thể hoàn lại tiền theo chính sách của Google Play.
 2. TradingView cung cấp thời gian dùng thử. Chỉ có thể sử dụng thời gian dùng thử một lần. Việc thanh toán gói đăng ký bắt đầu sau khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí.
 3. Tất cả các gói đăng ký được gia hạn tự động. Bạn có thể hủy tùy chọn gia hạn trong Google Play trong vòng ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc ngày thanh toán hiện tại. Việc hủy bỏ có hiệu lực vào cuối thời hạn thanh toán hiện tại. Đồng thời, bạn vẫn có quyền truy cập vào gói đăng ký từ thời điểm hủy cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện tại.
 4. Thanh toán được thực hiện theo phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản của người dùng trong Google Play. Đăng ký được thực hiện theo lựa chọn của Tài khoản Google Play, không nhất thiết phải tuân theo Tài khoản Google được sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng.
 5. Đơn giá trên các cửa hàng trên thiết bị di động và trên nền tảng web có thể khác nhau. Các cửa hàng trên thiết bị di động cung cấp các gói đăng ký theo hai chu kỳ thanh toán: hàng năm và hàng tháng.

16. Phản hồi về TradingView

Bằng cách gửi ý tưởng, nội dung, đề xuất, tài liệu và/hoặc đề xuất ("Đóng góp") cho TradingView thông qua liên hệ của chúng tôi hoặc phản hồi trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa bí mật hoặc thông tin độc quyền; (b) TradingView không có nghĩa vụ bảo mật, rõ ràng hay ngụ ý, đối với các Đóng góp; (c) TradingView sẽ được quyền sử dụng hoặc tiết lộ (hoặc chọn không sử dụng hoặc tiết lộ) các Đóng góp đó cho bất kỳ mục đích nào, dưới bất kỳ hình thức nào, trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào trên toàn thế giới; (d) TradingView có thể có nội dung tương tự với các Đóng góp đang được xem xét hoặc đang phát triển; (e) Đóng góp của bạn tự động trở thành tài sản của TradingView mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào của TradingView đối với bạn; và (f) bạn không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán bù đắp hoặc bồi hoàn dưới bất kỳ hình thức nào từ TradingView trong mọi trường hợp.

17. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TradingView và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ nội dung bạn gửi, đăng, truyền, sửa đổi hoặc cung cấp thông qua các dịch vụ TradingView; việc bạn sử dụng dịch vụ TradingView; kết nối của bạn với các dịch vụ TradingView; việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng; sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của người khác; hoặc bất kỳ hành động nào do TradingView thực hiện, hành động hợp lý, như một phần trong quá trình điều tra nghi ngờ vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc do phát hiện hoặc quyết định rằng đã xảy ra vi phạm Điều khoản sử dụng này. Nghĩa vụ này sẽ tồn tại sau khi bạn chấm dứt hoặc hết hạn sử dụng dịch vụ.

Nếu có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng TradingView, bạn đồng ý loại bỏ TradingView khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) thuộc mọi loại và bản chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với những tranh chấp như vậy.

18. Chấm dứt

Theo yêu cầu của bạn, tài khoản của bạn có thể bị xóa khỏi TradingView. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang Cài đặt hồ sơ. Nếu bạn yêu cầu xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân được liên kết với tài khoản của bạn, tuy nhiên một số dữ liệu cá nhân sẽ được giữ lại nếu nó tích hợp vào dữ liệu với hệ thống và trang web của chúng tôi, bao gồm cả dữ liệu trong thông tin liên lạc bạn đã gửi qua trang web của chúng tôi. Dữ liệu này nhất thiết phải được giữ lại để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trên trang web và các mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm kiểm toán, bảo mật và các lợi ích hợp pháp khác (vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin). Đóng góp được xuất bản của bạn sẽ vẫn còn trên trang web theo quyết định của chúng tôi. Khi một Đóng góp đã được xuất bản, nó trở thành một phần của kiến ​​thức cộng đồng giao dịch và nên giữ nguyên như vậy. Chính sách này ngăn người dùng chỉ giữ những ý tưởng tốt nhất của họ ở chế độ công khai, do đó giữ cho mọi người trung thực và duy trì niềm tin của công chúng về uy tín và tính toàn vẹn của trang web.

Bạn đồng ý rằng TradingView có thể, mà không cần thông báo trước, ngay lập tức chấm dứt, hạn chế quyền truy cập hoặc tạm ngưng tài khoản TradingView của bạn, bất kỳ địa chỉ email nào có liên quan, và quyền truy cập vào Dịch vụ của TradingView. Nguyên nhân của việc chấm dứt, giới hạn quyền truy cập hoặc tạm ngừng sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, (a) những vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn khác, (b) theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chức năng khác, (c) ngừng hoặc thay đổi cơ bản Dịch vụ của TradingView (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ), (d) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn, (e) không hoạt động trong thời gian dài, (f) và/hoặc cam kết của bạn trong các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt, hạn chế truy cập và tạm đình chỉ có nguyên nhân sẽ được thực hiện theo quyết dịnh riêng của TradingView và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt tài khoản của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên quan nào, hoặc truy cập vào các Dịch vụ của TradingView.

19. Email

Bằng cách tạo tài khoản với TradingView, bạn đồng ý rằng TradingView có thể sử dụng địa chỉ e-mail của bạn để gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị, các thông báo liên quan đến dịch vụ, tin nhắn quan trọng, ưu đãi đặc biệt, v.v. Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong các email.

20. Quy tắc chung

Bằng cách tạo và sử dụng tài khoản trên trang TradingView, bạn xác nhận bạn đã đọc và đồng ý tuân theo Quy tắc chungcủa chúng tôi.

21. Phần mềm của Bên thứ ba

Phần mềm, trang web và/hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các thành phần phần mềm do bên thứ ba cung cấp, được sử dụng dưới sự cho phép của người cấp phép và/hoặc chủ bản quyền tương ứng theo các điều khoản do các bên đó cung cấp ("Phần mềm bên thứ ba"). TradingView hoàn toàn từ chối mọi bảo hành hoặc sự đảm bảo khác cho bạn về Phần mềm của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng Phần mềm của bên thứ ba sẽ chịu sự chi phối của các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách quyền riêng tư của các nhà cung cấp Phần mềm bên thứ ba chứ không phải bởi các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi.

22. Scripts

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác, về và đối với tập lệnh của bạn. Nếu bạn sử dụng tài liệu của bên thứ ba, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền phân phối tài liệu của bên thứ ba trong tập lệnh. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi tài liệu có bản quyền, được bảo vệ bởi bí mật thương mại hoặc theo các quyền khác thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm bằng sáng chế, quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu của các quyền đó hoặc được phép từ chủ sở hữu hợp pháp của họ để gửi tài liệu.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ kịch bản nào mà bạn tạo ra. TradingView không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng hoặc sử dụng sai tập lệnh của bạn bởi bất kỳ người dùng nào. TradingView không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng hoặc sử dụng sai bất kỳ tập lệnh người dùng nào của bạn.

Bằng cách sử dụng tính năng xuất bản kịch bản, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không thể hủy ngang, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền để:

 • xuất bản tập lệnh này cũng như tên người dùng của tác giả;
 • tiết lộ mã nguồn của tập lệnh cho tập lệnh mở;
 • thực hiện, hiển thị, sử dụng và cung cấp tập lệnh mở hoặc được bảo vệ của bạn cho bất kỳ người dùng nào hoặc tập lệnh chỉ dành cho người được mời cho bất kỳ người dùng nào nhận được lời mời.

Chúng tôi có thể xóa tập lệnh của bạn mà không cần thông báo nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Bạn có thể xuất tập lệnh theo bất kỳ giấy phép nào. Nếu bạn không đưa giấy phép trong phần bình luận của tập lệnh, bạn đồng ý rằng tập lệnh của bạn được cấp phép theo Mozilla Public License 2.0.

23. Ấn phẩm - Không có Đề xuất hoặc Trạng thái Tư vấn

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView.

Bất kỳ tuyên bố nào về quan điểm (có thể thay đổi mà không cần thông báo) là quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin hoặc phân tích nào được cung cấp.

Các tác giả và TradingView không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện dựa trên bất kỳ khuyến nghị, dự báo hoặc thông tin khác được trình bày ở đây.

Nội dung của các ấn phẩm này không nên được TradingView hiểu là một lời hứa, đảm bảo hoặc chỉ dẫn rõ ràng hoặc ngầm hiểu rằng khách hàng sẽ thu được lợi nhuận hoặc các khoản lỗ liên quan đến họ có thể hoặc sẽ bị hạn chế nếu họ dựa vào thông tin được cung cấp.

24. Quy tắc chương trình giới thiệu TradingView Coins

 1. Ai đủ điều kiện làm người giới thiệu?

  Bất kỳ chủ tài khoản TradingView nào cũng có thể trở thành người giới thiệu.

 2. Ai đủ điều kiện để thành người được giới thiệu?

  Bạn bè hoặc những người theo dõi phương tiện truyền thông xã hội của bạn có thể đủ điều kiện làm người giới thiệu. Để nhận phần thưởng bằng đồng TradingView khi giới thiệu ai đó đặt mua gói trả phí trên TradingView, người giới thiệu của bạn phải là người dùng TradingView mới và có thể có nhiều tài khoản.

 3. Làm thế nào tôi có thể sử dụng liên kết giới thiệu của tôi?

  TradingView muốn bạn chia sẻ liên kết giới thiệu của mình và kiếm TradingView coins, nhưng bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • Cố gắng để có được người giới thiệu bằng cách spam, gửi email hàng loạt hoặc gửi số lượng lớn email không mong muốn. Những người duy nhất bạn nên gửi email là những người bạn đã biết;
  • Sử dụng, hiển thị hoặc thao túng tài sản trí tuệ của TradingView (như logo, nhãn hiệu và sản phẩm được bảo vệ bản quyền) theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ để tự nhận mình là người dùng TradingView hoặc người giới thiệu TradingView;
  • Tạo hoặc đăng ký bất kỳ (i) doanh nghiệp, (ii) URL, (iii) tên miền, (iv) tên hoặc tiêu đề ứng dụng phần mềm hoặc (v) xử lý phương tiện truyền thông xã hội hoặc hồ sơ bao gồm từ "TradingView" hoặc bất kỳ giao dịch nào khác của nhãn hiệu TradingView hoặc bất kỳ từ nào tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu TradingView.
  • Mua từ khóa (bao gồm, nhưng không giới hạn ở Google AdWords) có chứa bất kỳ thương hiệu TradingView nào;
  • Sử dụng các hệ thống hoặc bot tự động thông qua bất kỳ kênh nào để phân phối, đăng hoặc chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn;
  • Sử dụng tập lệnh hoặc trình quay số được lập trình hoặc tự động để gửi lời mời hoặc chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn;
  • Khiếu nại sai lệch về TradingView, sử dụng nội dung xúc phạm / lạm dụng, tạo trang web / hồ sơ / phương tiện truyền thông xã hội giả mạo, trình bày sai kết nối của bạn với TradingView hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào để khiến người giới thiệu sử dụng liên kết của bạn; hoặc là
  • Sử dụng liên kết giới thiệu của bạn theo bất kỳ cách nào vi phạm luật pháp hoặc Quy tắc chung của TradingView.
 4. Làm cách nào để kiếm được TradingView Coins?

  Người giới thiệu được thưởng bằng tiền xu TradingView khi mời người dùng mới mua các gói đăng ký. Miễn là bạn và người được bạn giới thiệu tuân theo các Quy tắc này cũng như các chính sách đã được TradingView đăng tải, bạn sẽ nhận được tiền xu TradingView sau khi người được bạn giới thiệu sử dụng đường liên kết của bạn để đăng ký TradingView và thực hiện khoản thanh toán đầu tiên trong vòng ba tháng sau khi tạo tài khoản. Như vậy, người giới thiệu nhận được tiền xu TradingView trị giá 15 USD cho bất kỳ gói nào. Để nhận được tiền xu TradingView khi giới thiệu ai đó đặt mua gói trả phí trên TradingView, người được bạn giới thiệu phải là người dùng TradingView mới. Lưu ý rằng tiền thưởng chỉ được áp dụng cho những thanh toán trực hiện trên trang web chứ không phải trên ứng dụng.

  Các yêu cầu để nhận và số lượng TradingView Coins có thể thay đổi theo quyết định riêng của TradingView. Phần thưởng giới thiệu dưới dạng đồng coins TradingView không được chuyển nhượng, không có giá trị tiền mặt và có thể hết hạn. TradingView có thể hủy phần thưởng bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

  Trong trường hợp người được giới thiệu của bạn nộp khoản bồi hoàn hoặc yêu cầu hoàn tiền cho thuê bao trả phí mà bạn đã nhận được phần thưởng, TradingView sẽ hủy phần thưởng của bạn cũng như người giới thiệu.

 5. Tôi sử dụng TradingView Coins như thế nào?

  Bạn có thể sử dụng TradingView Coins bằng cách mua một thuê bao mới hoặc gia hạn một thuê bao hiện có. Lưu ý rằng TradingView Coins có thể được sử dụng để nâng cấp thuê bao hiện tại của bạn lên một mức khác. Cũng xin lưu ý rằng TradingView coins không thể được sử dụng để thanh toán dữ liệu thị trường.

 6. Chấm dứt và thay đổi

  TradingView có quyền thay đổi, kết thúc hoặc tạm dừng, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ chương trình giới thiệu nào, cũng như bất kỳ khả năng nào của người giới thiệu hoặc người được giới thiệu tham gia vào bất kỳ chương trình hoặc nhận TradingView Coins bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, kể cả nghi ngờ gian lận (bao gồm cả người giới thiệu và/hoặc người được giới thiệu), lạm dụng hoặc vi phạm các Quy tắc này.

25. Trách nhiệm hữu hạn

Bạn hiểu và đồng ý rõ ràng rằng Tradingview và các chi nhánh, công ty con, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, đối tác và người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc điển hình nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại do mất lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu, chi phí mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế hoặc các tổn thất vô hình khác (ngay cả khi Tradingview đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), do:

TradingView có thể cập nhật các Quy tắc này bất cứ lúc nào.