TanPhatNhandinh

Nhận Định ADIDAS trước phiên chia cổ tức và sau khi chia

XETR:ADS   ADIDAS AG NA O.N.
sự tăng trưởng ADIDAS sẽ tăng mạnh trước ngày chia cổ tức của nó
các nhà đầu tư có thể đầu tư ăn sự tăng trưởng của nó!
nhận định: sau khi chia cổ tức, giá ADIDAS sẽ sụp 1 cách mạnh mẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.