dinhchien

AUDCAD - Day trade theo kênh giá Keltner 22/10/2020

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Xu hướng giảm khi giá đóng cửa vượt lên đường trên (Upper) Keltner Channel:
- Xu hướng giảm khi giá đóng cửa cắm xuống dưới đường kênh dưới (Lower) Keltner Channel..
- Công thức tính Stoploss and Take profit

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.