NenTangForex

Sell AUDCAD Bây giờ

Giá xuống
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Hiện tại chúng ta có thể sell audcad sau khi ngày trước đã có 1 cây pinbar và hiện tại giá đang quay về đỉnh pinbar. Chúng ta hoạt động trên R:R.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.