NenTangForex

Sell AUDCAD Bây giờ

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Hiện tại chúng ta có thể sell audcad sau khi ngày trước đã có 1 cây pinbar và hiện tại giá đang quay về đỉnh pinbar . Chúng ta hoạt động trên R:R.
Đóng lệnh: dừng lỗ