URIFX

@AUDHKD #Wave3/5 => Bán khi giá hồi về

Giá xuống
OANDA:AUDHKD   AUD/HKD
========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell pullback, múc 50% hay 61.8% Fibo
tw = Wave 3/5
sl = 6.03,
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.