Nthieu

Long AUDJPY

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Long AUDJPY. SL và TP như chart.
AUDJPY đã phá vỡ trendline H1, đáy sau cao hơn đáy trước.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.