HMCUONG

Xu hướng BCHBTC ngày 16/05

COINBASE:BCHBTC   Bitcoin Cash / Bitcoin
Xu hướng tăng, chờ pullback về 5066.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.