NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 20/04

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD bitstamp h4
Kèo sell BCH hôm trước chưa vào được

Cấu trúc giảm chưa bị phá, nhưng đã có thể canh mua tại hỗ trợ

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.