UnknownUnicorn5646334

Bitcoin sẽ tăng Đến 222

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC   Market Cap BTC, $
Thông điệp của mình rất đơn giản, đó là bitcoin sẽ chạm mức 222.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.