BINANCE:BTCPERP   BTC Perpetual Futures Contract
đáy rồi tự tin múc đi, múc thêm vài con nền tảng hoặc trend web3 như dot link celo algo