BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
đáy rồi tự tin múc đi, múc thêm vài con nền tảng hoặc trend web3 như dot link celo algo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.