cannotsl

BTC Longterm - Swing - Biên lợi nhuận lớn - Tiềm năng tăng lớn

cannotsl Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSDT
Hãy chuẩn bị tiền đối với Spot. Chúng ta sẽ setup buy ở entry đẹp ở vùng 47-52
Kịch bản nếu tạo đỉnh 70-72k thì chúng ta sẽ sell về entry buy.
Nếu breakout 70-72k chúng ta sẽ buy lên 120k
Bình luận:
Đã đến vùng sellzone. Mowfii các bạn xơi
Bình luận:
Hiện tại đang ở vùng hỗ trợ của BTC
Nếu là #Spot có thể tham khảo Buy trước 1 nhịp
và DCA ở vùng Buyzone phía dưới
Nếu là #future. Hãy kiên nhẫn đợi Breakout thì mới sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.