HarryDamThanhHiepNWG

bitcoin tiếp tục điều chỉnh như thuật toán trung và dài hạn

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
sự điều chỉnh rất rõ ràng từ ngày 4.8-8.8 phục hồi và nó chỉ hỗ trợ 2-3 ngày
rối thị trường tiếp tục giảm điểm từ ngày 15.8 đến hôm nay
không hold coin được

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.