UnknownUnicorn38777376

BTC sell theo Doji

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Chiến lược sử dụng:
Thời điểm quan sát:
Hiệu lực:

Lý do vào lệnh:
Tín hiệu Doji + Khối lượng + vùng cản

Cách thức vào lệnh:
Vốn 0.5%
Số lệnh 3
Mở lệnh tại
Nếu TP1 thì dời SL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.