MrTigergold

Phân tích BTC/USDT 12/3/2018

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Theo Toàn Tiger, D1 đang cho xu hướng giảm giá, H1 đang tạo thành mô hình vai đầu vai (SHS) để cho giá giảm xuống, target, đường đi của giá dự kiến theo chart.
Dự kiến 4 ngày - 6 ngày (trong tuần này 12 - 18/3) khả năng sẽ chạm vùng đáy cũ là 6k - 6k8

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.