Nếu giá ngày đóng dưới 7.100$ => 5.500$
Trên 8.100$ => Khả năng break lên đến 11.500$