COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Buy :19776, xx / cắt lỗ :18955/ chốt lãi : 22351, or đạt 2R có thể chốt và dời SL lên khi đạt 1R .goodluck ae :)))
Bình luận: TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.