ZhongBenCong001

Kênh đường xu hướng vàng Bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Kênh xu hướng vàng Bitcoin, bên dưới mục tiêu chính Đường xu hướng vàng, đường màu xám trên và dưới là các kênh. Vị trí năm sao là điểm thấp và giá đáy của mục tiêu này. Nó chủ yếu phụ thuộc vào sự suy giảm. Nếu nó rơi xuống dưới đường xu hướng vàng, nó sẽ là đường kênh màu xám bên dưới và điểm thấp chính sẽ ở xung quanh. đường xu hướng vàng.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.