ZhongBenCong001

Đường xu hướng Fibonacci của BTC

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Đường xu hướng Fibonacci BTC, mục tiêu chính là 0,618 và 0,5, tập trung vào đường xu hướng màu trắng, đáy chỉ khi rơi xuống đường trắng, nếu không thì là đỉnh, giá thị trường theo xu hướng, sẽ mất nhiều thời gian thời gian để xem hiệu quả cuối cùng.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.