ThanhThaoMC

13/06 BTC vẫn nằm trong kênh giá giảm

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSD thực sự đang giảm giá trên biểu đồ hàng tuần
Theo mặt kỹ thuật BTC sẽ giảm xuống vùng 5k.
Mục tiêu 7k trên biểu đồ hàng ngày vẫn có hiệu lực
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.