A_Luan26

Bitcoin Hôm Nay có 2 điểm đáng chú ý

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
1.Chạm lại biên trên của hộp để mua lên (đường màu trắng.
2.Chạm lại trần ở đường đỏ ,vùng tô vẽ màu đỏ để mua lên

Chúc may mắn !