A_Luan26

Bitcoin Hôm Nay có 2 điểm đáng chú ý

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
1.Chạm lại biên trên của hộp để mua lên (đường màu trắng.
2.Chạm lại trần ở đường đỏ ,vùng tô vẽ màu đỏ để mua lên

Chúc may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.