BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Bitcoin trên khung H4,đợi thoát khỏi hộp thì giao dịch theo hướng phá đi của thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.