BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Bitcoin trên khung H4,đợi thoát khỏi hộp thì giao dịch theo hướng phá đi của thị trường.