A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Bắt Đáy 60k

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Kéo xuống 60k mua lên
phe bò rất hung hăng đợi bắt đáy,xem hôm qua cho chúng ta biết

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.