A_Luan26

Bitcoin hôm nay : gom hàng

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Đang tích lũy động lượng chuẩn bị cho cú vứt phá đi lên.
Lên xuống trong vùng 64k _ 65k thôi.
anh em chưa nên mua khi chưa có tín hiệu vứt phá đi lên và đóng nến trên EMA21.
Chúc thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.