FelixVexelman

BTCUSDT Idea di trading lunga

Giá lên
BITGET:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
BTCUSDT
Idea di trading lunga

Probabile ripetizione frattale dello scenario precedente mostrato nel grafico
A questo proposito è probabile una correzione rispetto all’attuale 38%.

Inserisco ordini limite sul posto nel book degli ordini ai prezzi

48048
47074
47047
46064
45054
45045
44044
43043
43034
42042
42024
41041
41014

Prezzo medio 44044

Idea di trading sperimentale
Ripetizione a proprio rischio

Discord
discord.gg/zkTPGEKKgD

Telegram
t.me/addlist/GEvo4s5kdWgyOWEy


Весь контент предназначен только для информационных и образовательных целей.
Прошлые показатели не гарантируют будущие результаты.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.