A_Luan26

Bitcoin hôm nay : Hai Chiến Lược 1 Câu Chuyện

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau 26 nến nén chặt theo đường xu hướng giảm từ 64.000 xuống 60.000 và nến cuối cùng đã đẩy lên 61.000 , đóng nến sát ở biên trên đường EMA21.

Sóng điều chỉnh đã hoàn tất,đẩy lên từ 60.000 đến 61.000 ,kỳ vọng vẫn sẽ tăng giá trong khung H4 và khung D1 (D1 là 1 pinbar tăng giá trong xu hướng kéo ngược xuống từ 64.000 ~ 60.000) chuẩn bị thoát lên).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.