A_Luan26

Bitcoin gia tăng áp lực

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Từ trên đỉnh xuống cho ta thấy xuất hiện nhiều nến sau thấp hơn nến trước,trên đỉnh xuất hiện mô hình beqrish ingulfing và 1 bearish pinbar .
Hôm qua có tín hiệu phản công của phe bò từ phía dưới lên đến trên 50k thì bị phe gấu phản công vì khu này là vùng kháng cự mạnh.
kỳ vọng giảm giá nhiều hơn mong đợi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.