FelixVexelman

BTCUSDT Długi pomysł na handel

Giá lên
BITGET:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
BTCUSDT
Długi pomysł na handel

Prawdopodobne fraktalne powtórzenie poprzedniego scenariusza pokazanego na wykresie
W tym względzie prawdopodobna jest korekta z obecnych 38%.

Zlecenia z limitem składam na miejscu w arkuszu zleceń po cenach

48048
47074
47047
46064
45054
45045
44044
43043
43034
42042
42024
41041
41014

Średnia cena 44044

Eksperymentalny pomysł na handel
Powtarzanie na własne ryzyko

Discord
discord.gg/zkTPGEKKgD

Telegram
t.me/addlist/GEvo4s5kdWgyOWEy


Весь контент предназначен только для информационных и образовательных целей.
Прошлые показатели не гарантируют будущие результаты.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.