A_Luan26

Bitcoin : khả năng sẽ có bẫy bò

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sẽ tăng lên vùng 53.000 sát vùng 54.000 sẽ chạm kháng cự mạnh và nhiều khả năng sẽ bị phe gấu phục kích

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.