A_Luan26

Bitcoin : khả năng sẽ có bẫy bò

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Sẽ tăng lên vùng 53.000 sát vùng 54.000 sẽ chạm kháng cự mạnh và nhiều khả năng sẽ bị phe gấu phục kích