A_Luan26

Nhận định Bitcoin Sau cú tích lũy vùng 56000

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau cú tích lũy trên EMA21 vùng 56.000 BTCUSDT , hôm nay đã cho chúng ta kết quả xuất hiện 1 nên Mazubozu từ trên 56k lên 59k (sát gần 60k) với khối lượng tương đối lớn.

Kỳ vọng Bitcoin sẽ vượt lên trên 60.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.