BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau mấy hôm điều chỉnh khá nhẹ, BTC có dấu hiệu hồi phục trở lại với dấu hiệu : xuất hiện một nến tăng giá ( Bullish Marubozu ) từ dưới EMA21 lên biên trên.
chúng ta có thể mua nhẹ lên ở khu gần đỉnh trên của nến tăng giá và đặt dừng lỗ ở ngay đáy thanh nến ( Bullish Marubozu có dấu mũi tên màu vàng)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.