A_Luan26

Bitcoin đã chuẩn bị lên tàu chờ quý ETF

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
58k8
Bitcoin sau cú giảm xuống 58k8 và nhanh chóng đẩy lên 61k4 và hình thành 1 Pinbar mạnh mẽphía trên EMA21,chúng ta nên mua lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.