A_Luan26

Bitcoin Gặp Rào Cản

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Tăng lên từ 56k nhưng đã không thành công để thoát lên trên 60.000 và xuất hiện 2 nến pinbar giảm giá,chờ hồi lên 1 xíu rồi bán thôi anh em.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.