A_Luan26

Bitcoin chuẩn bị Chạm Lại Trần

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Sau cú phá vỡ mồi thì hôm nay Bitcoin lại chạm Trần,có thành công trong việc tăng giá nhẹ nhàng nữa không,chúng ta đợi xem tín hiệu từ thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.