A_Luan26

Nhận định đơn giản thuần túy cho Bitcoin

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Cứ nhìn vào đường màu vàng (đường hỗ trợ) ,có 2 trường hợp :

* nếu đóng nến dưới đường màu vàng này thì ta tiếp tục bán ;
* Đóng nến trên đường EMA thì mua lên .

(còn vẫn không phá xuống cũng chẳng đẩy lên thì đứng ngoài xem thị trường phản ứng)