A_Luan26

Nhận định đơn giản thuần túy cho Bitcoin

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Cứ nhìn vào đường màu vàng (đường hỗ trợ) ,có 2 trường hợp :

* nếu đóng nến dưới đường màu vàng này thì ta tiếp tục bán ;
* Đóng nến trên đường EMA thì mua lên .

(còn vẫn không phá xuống cũng chẳng đẩy lên thì đứng ngoài xem thị trường phản ứng)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.