BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- 2-3 ngày hôm này thị trường mới thực sự chuyển động . Thời gian trước đó thị trường quá nhiễu .
- Với động thái phá vỡ đà tăng , sau đó là cú hồi chậm . Khả năng BTC đang đi sóng 2 . Đợi phá vỡ ta sẽ hành động sell mục tiêu sóng 3 , fibo 1.618 .
- Good luck !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.