ThePhi-FX

CADCHF - SELL WITH TRENDLINE

FOREXCOM:CADCHF   Canadian Dollar / Swiss Franc
Nhận định cặp CADCHF:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 0.72642, chạm đường trendline giảm, chạm EMA 21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar, có thể đặt sell limit 50% cây pinbar.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

CADCHF forecast:
1. Downdtrend;
2. CADCHF has retested to resistance around 0.72642, touched trendline, touched EMA21;
3. Setup price action: Pinbar, sell limit 50% pinbar.
Expect CADCHF to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.