Tran_Tri_Tai

Binance: CHR mua / long khung 1D

Giá lên
BINANCE:CHRUSDT   CHR / TetherUS
Binance: CHR mua / long khung 1D
Entry: 0.5 - 0.6
SL: 1D đóng dưới 0.48
TP: vùng chốt 1 từ 0.9-1$, vùng chốt 2 từ 1.4-1.5$
Chromia là một nền tảng blockchain nhằm giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps).
Nền tảng này bao gồm một mạng lưới các nút tạo thành một chuỗi khối, mỗi nút sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ của riêng nó .
Mã thông báo Chroma (CHR) được sử dụng làm phần thưởng khối và thanh toán phí giao dịch.
Nó đã huy động được 11,70 triệu USD trong việc bán mã thông báo riêng tư và công khai được tiến hành từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.