Cowboyyy

Tiếp tục SELL chỉ số

Giá xuống
OANDA:CN50USD   China A50
CHINAA50 - Target R4
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ