hoanglinh91

Polkadot đã chạy xong điều chỉnh

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
Đã điều chỉnh xong, phân tích theo elliot, mua và kỳ vọng giá sẽ lên vùng 24
*Not Suggested

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.