HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường chứng khoán ngày 8.7.2024

Giá lên
HOSE:DPM   TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
các bạn lưu ý các cổ phiếu PLX, DPM có tín hiệu phục hồi
xu hướng tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.