hoanglinh91

DXY vào nhịp điều chỉnh

INDEX:DXY   US DOLLAR CURRENCY INDEX
Biểu đồ DXY đã hoàn thành 5 sóng tăng, sau giai đoạn giảm nhẹ vỡ kháng cự, xét thấy các lực không hỗ trợ việc hồi phục, khả năng sẽ điều chỉnh tiếp...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.