PhanDinhThai

ENGBTC - hình thành sóng 3?

Giá lên
BINANCE:ENGBTC   None
Đếm sóng cho kịch bản tăng giá BINANCE:ENGBTC
Giá giao dịch trên MA55.
MACD và RSI đều ủng hộ.
target ngắn hạn : 22k satoshi cho 10%
Stoploss: 18k satoshi.
Tỉ lệ thắng thua 1:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.