Greg_007

ETH/BTC chart looks good for ETH

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
ETH/BTC is currently forming a fibonacci compression and it looks like we will take out the 2nd higher low. Entering just below, would give us a nice 10.55 risk to reward.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.