dcironcop

ETH 25/8/2019: Sell!

Giá xuống
dcironcop Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Sell ETH vùng giá 190-193. Stoploss 196. Chốt lời 16x.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.