BITMEX:ETHUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ETHUSD
Xu hướng trên H1 là tăng, giá sau khi test vùng kháng cự đã giảm về vùng hỗ trợ gần nhất.
Chiến lược mua tại 243 và 238, Stoploss 230, Takeprofit , 254 và 275.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.